اهداف

 

 

اهداف مرکز تحقيقات سرطان


 
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان زمینه سازی برای تشکیل بانک اطلاعاتی متشکل از موارد تشخیصی و درمانی جدید و قدیمی سرطان در خراسان  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان پی گیری کلیه موارد موجود در بانک اطلاعاتی سرطان از جهت پاسخ به درمان و طول عمر همراه با اخذ نمونه های بیولوژیک و ذخیره سازی آنها  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی اپیدمیولوژیک، پایه و بالینی بر روی بیماریهای بدخیم با توجه به زمینه های ناشناخته سرطان در این منطقه جغرافیایی  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان جلب همکاریهای بین بخشی، دانشگاهی و بین المللی با هدف ارتقای علمی، پژوهشی این واحد تحقیقاتی  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان روز آمد کردن روشهای تشخیص آسیب شناسی، مرحله بندی بالینی و درمان سرطان  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان تربیت پژوهشگردر زمینه سرطان با فراخوان دانشجویان علاقمند در مقاطع مختلف