تحصيلات
تحصيلات
پژوهش
پژوهش
آزمايشات باليني
آزمايشات باليني
مراقبت از بيمار
مراقبت از بيمار
   

درباره سرطان هاي شايع بيشتر بدانيد:


 
    سرطان چیست؟  
   

 

  بیماری که از سلول های بدن و با تغییر در ساختار آنها شروع می شود. تقسيم سلولهاي غير طبيعي تحت كنترل نيستند . يك دسته از سلولهاي غير طبيعي تومور ناميده مي شوند.  باید توجه کرد که همه تومورها سرطان نيستند.

 تومورها به دو دسته تقسیم می شوند :


 
   

 تومورهای خوش خیم  که سلولهای آنها در یک ناحیه از بدن باقی می مانند و این تومورها تهدید کننده حیات نیستند.

 
   

 تومورهای بدخیم که سلولهای آنها به بافتهای اطراف یا نواحی دور دست گسترش پیدا می کنند.

 
   

  

 
   

سرطان های شایع در کشور ایران چیست؟

 
   


   سرطان های شایع در ایران نظیر سایر کشورهای آسیایی پس از سرطان پوست به ترتیب سرطان پستان در زنان، سرطان معده در مردان و سپس سرطان کولون و رکتوم ، سرطان پروستات  است.

 
   

 

 
  سرطان هاي شايع  اقدام برعليه سرطان يك اولويت براي همه  
  سرطان هاي شايع  سرطان هم قابل درمان است  
   سرطان هاي شايع سرطان معده  
   سرطان هاي شايع سرطان پستان  
   سرطان هاي شايع سرطان روده  
   سرطان هاي شايع سرطان هاي زنان  
   سرطان هاي شايع سرطان غدد لنفاوي  
   سرطان هاي شايع سرطان حنجره