تحصيلات
تحصيلات
پژوهش
پژوهش
آزمايشات باليني
آزمايشات باليني
مراقبت از بيمار
مراقبت از بيمار

 

         
   

جهت تماس با مرکز تحقیقات سرطان می توانید از آدرس های زیر استفاده نمایید :   
   

تماس با رئیس مرکز (دکتر فاطمه همایی شاندیز - متخصص رادیوتراپی انکولوژی) :


HomaeeF[at]mums.ac.ir

 
   
   
تماس با مسئول وب سایت مرکز  (دکتر سودابه شهید ثالث- متخصص رادیوتراپی انکولوژی) :

 
 
   
   
 
آدرس مرکز: مشهد- خیابان کوهسنگی- میدان الندشت - بیمارستان امید - واحد مرکز تحقیقات سرطان
 
تلفن: 38461518-051
فاکس: 38461518-051