آدرس دهی اعضای محترم مرکز تحقیقات سرطان در مقالات (affiliation)  
فرم ها
فرم ها
الويت هاي پژوهش
الويت هاي پژوهش
 

 

طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا

 


 

 
 

 1.

  

 اجرای رجیستری سرطان: این طرح از سال 93 مورد بررسی و تصویب شده است. فرم های لازم طراحی و در مرحله اصلاحات نرم افزار ورود اطلاعات بیماران می باشد.

 

 

 
 

2.

  همکاری با مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر دانشگاه تهران: همکاری در اجرای طرح چند مرکزی، بررسی رابطه مصرف اپیوم و خطر سرطان در ایران

 

 

 
 

3.

  همکاری با دانشگاه بیرجند: در تهیه نمونه برای طرح "ارزیابی میکروار ان ای های کاندید در گردش خون بعنوان بیومارکر مقاومت به تراستوزوماب در سرطان پستان از نوع HER2 مثبت"

 

 

 
 

4.

  همکاری با شبکه ملی سرطان در جهت اجرای طرح "طرح جامع شناسایی آنزیمهای موثر در سرطان مری و مهارکننده های این آنزیمها و بکارگیری هدفمند آنها در جهت پاسخ به درمان بهتر با عوارض کمتر توسط تهیه نرم افزار هوشمند با استفاده از مدلسازی شبکه عصبی و راه اندازی سایت جامع"

 

 

 
 

5.

  همکاری با گروه های ژنتیک، جراحی، بیوشیمی بالینی و ... در طرح ها و پایان نامه های دانشجویی و اعطای گرنت مرکز

 

 

 
 

 6.

   اجرای طرح های تحقیقاتی مستقل در بیمارستان های دانشگاه