تحصيلات
تحصيلات
پژوهش
پژوهش
آزمايشات باليني
آزمايشات باليني
مراقبت از بيمار
مراقبت از بيمار

واحد هاي تحقيقاتي مركز


 
 
واحد های تحقیقاتی مرکز شامل واحد های ذیل می باشد :
 
 

واحد تحقيقات لنفوم