تحصيلات
تحصيلات
پژوهش
پژوهش
آزمايشات باليني
آزمايشات باليني
مراقبت از بيمار
مراقبت از بيمار

تاريخچه

     

مرکز تحقيقات سرطان در يک نگاه


   
   

مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در تاريخ 22 آذرماه 1385 در شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مورد تصويب قرار گرفت و رسماً افتتاح گردید.

اكنون اين مركز در حال تكميل چارت تشكيلاتي خود منجمله شوراي پژوهشي و كميته علمي بوده، چندين طرح تحقيقاتي را در دست بررسي و اجرا دارد.

رياست مركز را سرکار خانم دکتر همایی بر عهده دارند و در حال حاضر، كانون اصلي اجرايي مركز در بيمارستان اميد مشهد واقع در خیابان کوهسنگی به شماره تلفن 05138461518 قراردارد.

اين مركز فعالانه استراتژي هاي زير را در كوتاه مدت دنبال مي نمايد و همکاری اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، محققين، صاحبان صنايع و حاميان پژوهش راپذیرا می باشد.

 
       
  مرکز تحقيقات سرطان دستيابي به شواهد در رابطه با بيماريهاي بدخيم با توجه به خصوصيات ويژه اين منطقه جغرافيايي  
  مرکز تحقيقات سرطان تدوين راهكارهاي منطقه اي براي پيشگيري، غربالگري و درمان بيماريهاي سرطاني  
  مرکز تحقيقات سرطان هماهنگ كننده در سياست هاي منطقه اي سرطان  
  مرکز تحقيقات سرطان تقويت ارتباطات برون مركزي از جمله ارتباط با ساير گروههاي آموزشي و مراكز تحقيقات داخل و خارج دانشگاه و بين المللي  
  مرکز تحقيقات سرطان شناسايي مشتريان پژوهش  
  مرکز تحقيقات سرطان مشاركت فعال دانشجويان در فعاليت هاي مركز