تحصيلات
تحصيلات
پژوهش
پژوهش
آزمايشات باليني
آزمايشات باليني
مراقبت از بيمار
مراقبت از بيمار

گزارش عملكرد مركز تحقيقات سرطان


 
گزارش عملکرد مرکز :
1-     واحد تحقيقات لنفوم : آغاز فعاليت مرداد ماه 1384

بيماران new case  معرفي شده توسط پزشكان به اين واحد تحت شرح حال كامل مطابق با پرسشنامه، معاينات، نمونه گيري خون (CBC  - تست هاي كبدي و كليوي LOH ) و بررسي مغز استخوان قرار مي گيرند. بلوك آسيب شناسي بيماران از آزمايشگاه اوليه درخواست و مجددا مرور شده و در صورت نياز IHC انجام مي شود و در نهايت تشخيص نهايي مطابق با كد گزاري WHO صورت مي گيرد. تعيين Performance و IPI Scoring  انجام شده و اطلاعات بيماران در فايل كامپيوتري به فرم SPSS ثبت مي گردد. يك نمونه خون نيز قبل از آغاز درمان جهت نگهداري و استخراج سرم و DNA از بيماران اخذ مي گردد كه اين نمونه ها در محل Biobank  بيمارستان در 80- درجه سانتيگراد نگهداري مي شود.

* تاكنون 300 مورد بيمار لنفوم با ترتيب فوق الذكر در بانك اطلاعاتي بيولوژيك بيمارستان اميد ثبت شده است.

 

2-     طرح ثبت بيماران SLNB: از آذر ماه 1385 در بيماران انتخاب شده توسط جراحان محترم در اين بيمارستان آغاز شده است.پرسشنامه مشخص جهت بيماران تكميل و در محل بايگاني مركز تحقيقات نگهداري مي شود.

* تاكنون 179 مورد بيمار مبتلا به كانسر پستان به اين روش در این طرح ثبت شده است .

 

3-     طرح غربالگري كانسر پستان و سرويكس در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني

زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته ، در دسته هاي ده نفري جهت معاينات عمومي غربالگري كانسر پستان با معاينه و ماموگرافي ، معاينات زنان و تهيه پاپ اسمير و انجام آزمايشات روتين (CBC بيو شيميايي FBS ) به بيمارستان اميد مراجعه مي كرده اند.

تاريخ شروع طرح در اين مركز 20/1/1387 بوده است.

*ادامه طرح در مركز درماني رضا انجام شده است.

 
 
        4-    طرح ثبت اطلاعات و نگهداري نمونه هاي سرمي و بافتي بيماران مبتلا به كانسر معده ( مشترك با مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) :
 
بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم معده كه تحت گاستركتومي قرار خواهند گرفت در اين طرح ثبت مي شوند. اطلاعات در پرسشنامه اي مخصوص تكميل و قبل از جراحي يك نمونه خون جهت  استخراج سرم  و DNA بيماران اخذ مي شود.اين نمونه هاي در محل بيوبانك مركز تحقيقات در دماي 80- درجه سانتيگراد نگهداري مي شود. همچنين بعد از جراحي بلوك هاي پارافينه و همچنين Fresh    tissue  بيماران جهت اخذ RNA نگهداري خواهد شد.

اين طرح از اواسط 1385 آغاز و تا مهر 1388 ادامه داشته كه تعداد 98 بيمار ثبت شده اند.

 

5-     طرح ثبت بيماران مبتلا به كانسر مري

كه از مهرماه 1387 آغاز شده به طوري كه از بيماران مبتلا به كانسر مري مراجعه كننده به اين بيمارستان پرسشنامه كامل پر مي شود . از بيماران new case  كه تاكنون درمانهاي CT  و RT  دريافت نكرده اند< در زمان پذيرش علاوه بر نمونه هاي لازم خوني ديگر يك نمونه خون جهت اخذ DNA  و سرم بيماران و نگهداري در بانك اطلاعاتي بيولوژيك مركز تحقيقات اخذ مي شود. و تا كنون 225 بيمار در اين طرح ثبت نام شده اند و از اين 225 بيمار ، 125 بيمار new case  بوده كه از اين بيماران نمونه خون جهت اخذ DNA  و سرم تهيه شده است.

 

6-    كارآزمايي باليني بيماران مبتلا به كانسر مري

*  از مرداد ماه 1385 در بيمارستان اميد آغاز شده است. بطوريكه بيماران مبتلا به كانسر مري مراجعه كننده به اين بيمارستان جهت درمان ، اگركرايترياهاي  وارد شدن به طرح را پر كنند وارد طرح شده و تحت CT  و RT . Preop قرار گرفته و سپس جراحي خواهند شد. تا كنون 179 بیمار به اين روش ثبت و اطلاعات آنها در فرم  SPSS در مركز تحقيقات نگهداري مي شود.پرسشنامه كامل مخصوص طرح نيز جهت هر بيمار تكميل و در محل مركز تحقيقات نگهداري مي شود.

 

7-    همكاري مشترك مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد با مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران (كلينيك اترك گنبد)

كه از سال 86 آغاز شده بطوريكه كلينيك اترك بيماران سرطانهاي گوارشي فوقاني (مري معده) خود را جهت درمان به بيمارستان اميد معرفي مي كنند و همچنان اين همكاري ادامه دارد.

 

8-     كلينيك پستان :

جلسات مشورتي كلينيك پستان با حضور متخصصين رشته هاي رادیوتراپی انکولوژی ،جراحی پلاستیک ،رادیولوژی ،پاتولوژی ،جراحي عمومي  و ساير رشته هاي مرتبط بصورت هر دو هفته يكشنبه ها برگزار مي گردد. اين جلسات از ابتداي سال 1387 برگزار بصورت مرتب برگزار مي گردد.