تحصيلات
تحصيلات
پژوهش
پژوهش
آزمايشات باليني
آزمايشات باليني
مراقبت از بيمار
مراقبت از بيمار

اهداف

 

 

اهداف مرکز تحقيقات سرطان


 
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان زمینه سازی برای تشکیل بانک اطلاعاتی متشکل از موارد تشخیصی و درمانی جدید و قدیمی سرطان در خراسان  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان پی گیری کلیه موارد موجود در بانک اطلاعاتی سرطان از جهت پاسخ به درمان و طول عمر همراه با اخذ نمونه های بیولوژیک و ذخیره سازی آنها  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی اپیدمیولوژیک، پایه و بالینی بر روی بیماریهای بدخیم با توجه به زمینه های ناشناخته سرطان در این منطقه جغرافیایی  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان جلب همکاریهای بین بخشی، دانشگاهی و بین المللی با هدف ارتقای علمی، پژوهشی این واحد تحقیقاتی  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان روز آمد کردن روشهای تشخیص آسیب شناسی، مرحله بندی بالینی و درمان سرطان  
  اهداف مرکز تحقيقات سرطان تربیت پژوهشگردر زمینه سرطان با فراخوان دانشجویان علاقمند در مقاطع مختلف