تحصيلات
تحصيلات
پژوهش
پژوهش
آزمايشات باليني
آزمايشات باليني
مراقبت از بيمار
مراقبت از بيمار

رياست مركز

 

 

   


رياست مركز تحقيقات سرطان:


   
    سرکار خانم دکتر سودابه شهید ثالث (دانشیار رادیوتراپی و انکولوژی)    
   

 

E-Mail: ShahidSalesS [A] mums.ac.ir

 

   
    کارنامه (صفحه پژوهان)