رياست مركز

 

  رياست مركز تحقيقات سرطان:
 
 
     
   جناب آقای دکتر رهام سالک  (دانشیار رادیوتراپی انکولوژی)  
     
  E-mail Salekr[at]mums.ac.ir  
  مشاهده رزومه