تحصيلات
تحصيلات
پژوهش
پژوهش
آزمايشات باليني
آزمايشات باليني
مراقبت از بيمار
مراقبت از بيمار

اعضاء مرکز

         
 

 

اعضاء مرکز تحقيقات سرطان
 

 
         
  اعضاء مرکز تحقيقات سرطان اعضاء شوراي عالي مركز تحقيقات سرطان    
   

جناب آقای دکتر محمد رضا قوام نصیری

جناب آقای دکتر رهام سالک

جناب آقای دکتر  سید امیر آل داود

جناب آقای دکتر کاظم انوری

جناب آقای دکتر علی تقی زاده کرمانی

سرکار خانم دکتر فاطمه همایی

سرکار خانم دکتر آذر فانی پاکدل

   
      
  اعضاء مرکز تحقيقات سرطان
هيأت مؤسس مرکز تحقیقات سرطان